دوره های کاربردی مدیریت در کرمانشاه

استان کرمانشاه به عنوان چهارمین استان کشور پس از استان های تهران، شیراز و اصفهان، مورد توجه گروه مشاوره مدیریت آوین قرار گرفته است. پروژه های مشاوره ما در این استان و همچنین در دیگر استان های غربی کشور، نیاز این مناطق به تربیت مدیران کارآمد را برای ما مسلم ساخته است. وضعیت رشته های تحصیلی در زمینه های مدیریت که بیشتر بر رشته منسوخ صنایع تکیه دارند، اساتید بی تجربه در زمینه کارآفرینی و مدیریت و همچنین روند منفی رشد اقتصادی در این مناطق، از مهم ترین دلایل نیاز...