منو
Slider Loading
 • نوآوری در مدل کسب و کار

  بیایید فراتر از محصولات و خدمات جدید، به مفاهیم كسب و كاری كاملا جدید بیندیشیم.
  نوآوری در مفهوم كسب و كار، كلید خلق ثروت جدید است.
 • فراتر از قوانین بازار

  تمامی برندهای بزرگ در زمان تولد خویش، مدل کسب و کار صنعت خود را تغییر داده اند.
  آنچنان تغییری که مدل آن ها پس از مدتی به مدل اصلی رقابت در آن صنعت تبدیل شده است.
 • خلق آینده

  اگر ایده ای را در ذهن دارید، ولی نمیدانید چگونه كسب و كار كاملی را بر پایه آن بنیان نهید،
  ما در کنار شما خواهیم بود تا با کمک هم برندهای بزرگ آینده را پایه گذاری کنیم.

اجزای مدل کسب و کار

زمانی می توانید از آینده کسب و کار خود مطمئن باشید که اجزای مدل کسب و کار آن را به درستی طراحی کرده باشید.

 • ارضای نیاز و پشتیبانی

  به روش ورود شركت به بازار و نحوه دسترسی آن به مشتری اشاره دارد: كدام مجاری را مورد استفاده قرار میدهد، چه نوع پشتیبانی به مشتری عرضه میدارد و چه سطحی از خدمات را تدارك میبیند.

  از خود بپرسید:
  ۱- چگونه مشتریان را جلب میكنیم؟
  ۲- برای اینكه مشتری محصولات و خدمات ما را بخرد چه چیزی را باید «بپذیرد»؟
  ۳- مبنای نظام ارضای نیاز و پشتیبانی تا چه حد منافع خودمان است و تا جد منافع مشتریانمان؟
  ۴- آیا میتوانیم آسانسازی چشمگیری در فرایند ارضای نیاز و پشتیبانی شركت به وجود آوریم؟
  ۵- آگر فرایندهای ارضای نیاز و پشتیبانی خود را از دیدگاه مشتریان طراحی میكردیم چه شكلی پیدا میكردند؟
  ۶- آیا میتوانیم هزینههای جست و جو را كاهش قابل توجهی دهیم؟
  ۷- آیا میتوانیم دادههای به واقع درستی را برای مشتریان فراهم آوریم تا امكان خرید بر اساس مقایسه را داشته باشند؟
  ۸- آیا همه عوامل آزار دهنده مشتری را از فرایند ارضای نیاز و پشتیبانی حذف كرده ایم؟

 • اطلاعات و بینش

  اشاره به همه دانشی دارد كه از مشتریان جمعآوری و به نمایندگی آنها به كار گرفته میشوند و محتوای اطلاعاتی واسط مشتری را تشكیل میدهد. این عامل، همچنین به توانایی شركت در كسب بینش از این اطلاعات اشاره دارد و شامل اطلاعاتی هم میشود كه قبل و بعد از خرید در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

  ۱- از خود بپرسید به راستی در مورد مشتریان چه میدانیم؟
  ۲- آیا از هر فرصتی برای عمق بخشیدن به دانش خود از نیارها و خواسته های مشتریانمان استفاده میكنیم؟
  ۳- آیا تمام داده های ممكن را به چنگ میآوریم؟
  ۴- چگونه از این دانش برای خدمت به مشتری به شیوههایی نوین بهره میگیریم؟
  ۵- آیا اطلاعاتی را در اختیار مشتریانمان قرار میدهیم كه برای تصمیمات خرید مقتدرانه و هوشمندانه نیاز دارند؟
  ۶- مشتریان علاقه به داشتن چه اطلاعات اضافی دارند؟

 • پویایی روابط

  به ماهیت روابط متقابل بین تولیدكنندگان و مشتری میپردازد: رابطه، چهره به چهره یا غیر مستقیم است؟ مستمر یا گاه به گاه است؟ ارتباط با تولید كننده برای مشتری راحت است؟ چه احساساتی را در مشتری بر میانگیزد؟ آیا احساسی از «وفاداری» از طریق الگوی تعاملات به وجود امده است؟ مفهوم پویایی روابط این حقیقت را تأیید میكند كه در تعامل بین تولیدكنندگان و مشتریان، عوامل احساسی به اندازه عوام مربوط به انجام معامله وجود دارند و میتوانند مبنایی برای یك مفهوم كسب و كاری كاملاً متمایز باشند.

  از خود بپرسید :
  ۱- چه احساسی در مشتریانمان ایجاد میكنیم؟
  ۲- گستره احساساتی كه مشتری در ارتباط خود با ما تجربه میكند چیست؟
  ۳- آیا روی مشتریانمان سرمایهگذاری كردهایم؟
  ۴- آیا می توانیم تجربه مشتری را به شیوهای بازآفرینی كنیم كه احساس وابستگی او به ما تقویت شود؟
  ۵- كجاها می توانیم انتظارات مشتری را افزایش دهیم و كار عبور از مانع را برای رقبا دشوار سازیم؟
  ۶- ده دوازده مورد از برترین تجارب مشتری در جهان كدامند؟
  ۷- آیا در این تجارب نكتهای وجود دارد كه بتوانیم آن را در روابط خود با مشتریانمان تكرار كنیم؟

 • ساختار قیمتگذاری

  شیوههای مختلفی برای پول گرفتن هست: میتوانید در قبال محصول یا خدمت از مشتری پول بگیرید؛ میتوانید مستقیم یا غیر مستقیم در قبال محصول یا خدمت از مشتری پول بگیرید؛ میتوانید مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یك واسطه، بهای محصول یا خدمت را دریافت كنید؛ می توانید یك جا یا اقساط پول را بگیرید؛ میتوانید بر اساس نرخی ثابت یا بر اساس زمان یا مسافت پول بگیرید و میتوانید بر پایه قیمتهای مشخص یا قیمتهای بازار، هزینهها را دریافت كنید. هر یك از این گزینهها، زمینهای را بسته به سنتهای صنعت شما برای نوآوری مفهوم كسب و كار فراهم میآورند.

  از خود بپرسید :
  ۱- به راستی بابت چه چیزی پول میگیرید؟
  ۲- پارادایم غالب قیمت گذاری در صنعت شما چیست؟
  ۳- آیا میتوانید آن را درهم شكنید؟
  ۴- به درستی میدانید مشتریان شما فكر میكنند برای چه چیزی پول میپردازند؟
  ۵- آیا میتوانید بین آنچه بابت آن پول می گیرید و آنچه به واقع برای مشتریان ارزش دارد، ارتباط نزدیكتری برقرار كنید؟
  ۶- آیا ساختار قیمتگذاری موجود در طور ضمنی به ضرر گروهی از مشتریان و به نفع گروه دیگری است؟
  ۷- آیا میتوانید این وضع را تغییر دهید؟

 • ماموریت کسب و کار

  مأموریت كسب و كار متضمن درك جهت و مجموعه معیارهایی است كه پیشرفت بر اساس آنها اندازه گیری میشود. مأموریت كسب و كار اغلب بیان نمیشود و تحدید كننده دیدگاه شركت نسبت به مفاهیم كسب و كاری بالقوه است. تغییر در مأموریت یك كسب و كار، الزاماً به نوآوری مفهوم كسب و كار منتج نمیشود. اما وقتی شركتی مأموریت كسب و كاری جدید یا متفاوتی را وارد صنعتی میكند كه زیر سلطه شركتهایی با اهداف كسب و كاری كم و بیش مشابه است، نتیجه، ممكن است نوآوری مفهوم كسب و كار باشد. با همکاری هم می خواهیم مجموعه سوالات زیر را پیرامون کسب و کار شما جواب دهیم و یکی از مهمترین قدم های ساخت یک برند بزرگ را برداریم.

  ۱- ماموریت ما بر اساس چه ویژگی های ذاتی از ما استخراج شده است؟
  ۲- مأموریت كسب و كار ما چیست و باید چه باشد؟
  ۳- به عنوان یك شركت به چه سمتی میرویم؟
  ۴- آیا می توانیم »مبدا« و »مقصد« خود را مشخص كنیم؟ رویای ما چیست؟
  ۵- چه نوع تفاوتی را میخواهیم در جهان ایجاد كنیم؟
  ۶- آیا مأموریت كسب و كار ما همان قدر به نیازهای مشتریان ربط دارد كه در سالها یگذشته مربوط میشد؟
  ۷- مهمتر از همه، آیا مأموریت كسب و كاری كه داریم به اندازه كافی از مأموریت سایر شركتها متمایز است؟
  ۸- چگونه ماموریت کسب و کار خود را برای مشتریان، کارکنان و ذینفعان ترجمه می کنیم؟
  ۹- حرکت در راستای ماموریتمان چگونه می تواند فرصت هایی متفاوت و بزرگ برای ما خلق کند؟
  ۱۰- با چه مولفه هایی از ماموریت خود می خواهیم ذهن، قلب و روح مصرف کنندگانمان را تسخیر کنیم؟

 • قلمرو محصول / بازار

  به جوهره جایی اشاره دارد كه شركت رقابت میكند یا نمیكند: كدام مشتریان، كدام مناطق جغرافیایی و چه گروههایی از محصول. شناخت مشتری دیگر محدود به تقسیم بندی های آماری غیر قابل استفاده نمی شود بلکه بایستی تمامی ویژگی های روانی و رفتاری مشتریان و مصرف کنندگان را شناخت و پس از آن تمامی سازمان را بازتعریفی دوباره کرد. شرکت های کوچک این امکان را دارند که از ابتدا پایه های سازمانشان را درست بنا نهند. پایه و اساس هر گونه نوآوری از این مرحله بوجود می آید هر چه شناخت عمیق تری نسبت به مصرف کننده داشته باشیم نوآوری های با ارزش تری بوجود می آوریم. تعریف یك شركت از قلمرو محصول/بازار خود میتواند منبعی برای نوآوری مفهوم كسب و كار باشد، اگر از قلمرو محصول/بازار رقبای سنتی كاملاً متفاوت باشد.
  با همکاری هم می خواهیم مجموعه سوالات زیر را پیرامون کسب و کار شما جواب دهیم و یکی از مهمترین قدم های ساخت یک برند بزرگ را برداریم.
  ۱- آیا میتوانیم با گسترش تعریف خود از قلمروی محصول چیزی شبیه به »راه حل كامل« برای پاسخ به نیازهای مشتریان عرضه كنیم؟
  ۲- آیا میتوانیم با گسترش قلمروی خود سهم از مخارج مشتری و سهم از بازا را افزایش دهیم؟
  ۳- آیا تعریفی متفاوت از قلمرو محصول/بازار، این امكان را فراهم میآورد كه از دوره سودآوری چرخه عمر محصولات خود بهره بیشتری ببریم؟
  ۴- آیا گروههایی از مشتریان وجود دارند كه شركتهای فعالت در صنعت ما به طور كلی از آنها غافل مانده باشند؟
  ۵- نقشه های ادراکی مشتریانمان را استخراج کرده ایم؟
  ۶- منابعمان را به کدام گروه اختصاص دهیم که در آینده پشیمان نشویم؟

 • مبنای تمایز

  به ماهیت و اساس چگونگی رقابت یك شركت و به خصوص این نكته میپردازد كه شیوه رقابت آن تا چه حد با رقبا فرق دارد.
  ۱- محصول متفاوتی می خواهیم عرضه کنیم؟
  ۲- فرایندهایمان را متفاوت سازماندهی بکنیم ؟
  ۳- یا اساسا کسب و کاری متفاوت ارایه کنیم؟
  ۴- رقبا چگونه سعی كردهاند خود را متمایز سازند؟
  ۵- آیا ابعاد كشف نشدهای از تمایز وجود دارد؟
  ۶- كدام جنبه های محصول یا خدمت كمترین تمایز را داشته اند؟
  ۷- چگونه می توانیم در بعضی از این ابعاد، تمایز را افزایش دهیم؟
  ۸- آیا به اندازه كافی برای یافتن فرصتهای تمایز در همه ابعاد مدل كسب و كار خود كنكاش كرده ایم؟
  ۹- چه تفاوتی می تواند تمایز باشد و چه تفاوتی شکست در پی خواهد داشت؟

 • قابلیتهای بارز

  چیزهایی هستند كه شركت میداند و مهارتها و قابلیتهای منحصر به فرد آن را شامل میشود.
  ۱- قابلیتهای بارز ما چیستند؟
  ۲- چگونه میتوانیم بفهمیم این قابلیتها، الف) منحصر به فرد، ب(با ارزش برای مشتری و پ) تطبیقپذیر به فرصتهای جدید هستند؟
  ۳- قابلیتهای بارز ما امكان عرضه چه منافع واقعی را به مشتری میدهند؟
  ۴- چگونه میتوانیم آن منافع را به روشهایی نو یا در موقعیتهای جدید به كار بندیم؟
  ۵- آیا قابلیتهای بارز ما ظرفیت ورود به صنایعی متفاوت با رقبایی با مهارتهای كاملاً متفاوت را دارند؟
  ۶- آیا مهارتهایی هستند كه در حال حاضر نداریم و این موجب سست شدن نقشی شده كه قابلیتهای سنتی ما در برخی از راهحلهای مشتری ایفا میكنند؟ چه قابلیتهای نوینی را باید به مفهوم كسب و كار خود بیفزاییم؟

 • داراییهای استراتژیك

  چیزهایی هستند كه شركت مالك آنهاست. آنها لوازم هستند، نه دانش فنی داراییهای استراتژیك میتوانند شامل نام ها، پروانه های ساخت، زیرساختها، استانداردهای اختصاصی، اطلاعات مشتری و هر چیز دیگر كمیاب و با ارزش باشند. استفاده از داراییهای استراتژیك یك شركت به روشی جدید، میتواند به نوآوری مفهوم كسب و كار بیانجامد.

  از خود بپرسید:
  ۱- داراییهای استراژیك ما چیستند؟
  ۲- آیا میتوانیم آنها را به روشهای تازهای مورد بهرهبرداری قرار دهیم تا ارزشهای جدیدی برای مشتریان به بار آورند؟
  ۳- آیا داراییهای استراتژیك می توانند در محیطهای صنعتی دیگر هم با ارزش باشند؟
  ۴- آیا میتوانیم مدلهای كسب و كاری جدید به وجود آوریم كه داراییهای استراتژیك موجود ما را مورد بهره برداری قرار دهند. به عبارت دیگر، آیا میتوانیم موارد استفاده جایگزین برای داراییهای استراتژیك خود تصور كنیم؟

 • فرایندهای محوری

  چیزهایی هستند كه كاركنان شركت به واقع انجام میدهند. فرایندهای محوری، روشها و كارهای روزمرهای هستند كه برای تبدیل دروندادها به بروندادها مورد استفاده قرار میگیرند. فرایندهای محوری بیشتر به فعالیتها مربوط میشوند تا «داراییها» یا «مهارتها». از آنها برای تبدیل قابلیتها، داراییها و سایر دروندادها به ارزشِ مطلوب مشتری استفاده میشود. بازآفرینی بنیادی یك فرایند محوری میتواند مبنایی برای نوآوری مفهوم كسب و كاری باشد.

  از خود بپرسید:
  ۱- اساسی ترین فرایندهای ما كدام هستند؟
  ۲- چه فرایندهایی بیشترین ارزش را برای مشتریان برای مشتریان خلق میكنند و از نظر رقابتی كدامها منحصربه فردترینها هستند؟
  ۳- با چه نرخی این فرایندها را بهبود میبخشیم؟
  ۴- آیا این نرخ شتابنده است یا كاهنده؟
  ۵- آیا میتوانیم فرایند كاملاً متفاوتی را متصور شویم كه فایدهای مشابه داشته باشد؟
  ۶- آیا فرصتهایی برای اصلاحات كاركردی جزیی در كارایی یا اثربخشی فرایندهای ما وجود دارد؟
  ۷- آیا میتوانیم ایدههای فرایندی غیر خطی را از صنایع دیگر به عاریت گیریم؟
  ۸- یا برعكس، آیا میتوانیم تخصص فرایندی خود را به صنایع دیگر منتقل كنیم؟

 • تأمین كنندگان

  معمولاً در «بالادست زنجیره ارزش» نسبت به تولیدكننده قرار میگیرند. دسترسی خاص به تأمینكنندگان یا روابط عمیق با آنان میتواند عنصر اصلی یك مدل كسب و كاری جدی باشد.

  از خود بپرسید:
  ۱- با چه اثر بخشی از تأمینكنندگان به عنوان منبعی از نوآوری استفاده میكنیم؟
  ۲- آیا آنها را به عنوان بخشی مكمل در مدل كسب و كاری خود مینگریم؟
  ۳- آیا از شیوه مدیریت خود بر ارتباط با تأمین كنندگان( سرعت برقآسا، هزینههای خیلی پایین موجودی كالا و غیره) مزیت رقابتی كسب میكنیم؟
  ۴- تا چه حد هدفهای كسب و كاری ما و تأمینكنندگان هم سو هستند؟

 • شركا

  معمولاً «مكملهای» اساسی یك محصول یا «راه حل» نهایی را تدارك میبینند. روابط آنها با تولید كنندگان بیشتر افقی است و كمتر از روابط با تأمینكنندگان ساختار عمودی دارد. استفاده تحلیلگرایانه و خلاق از شركا میتواند كلید تحول صنعت باشد.

  از خود بپرسید:
  ۱- آیا میتوانیم دنیا را چونان منبعی جهانی از قابلیتها بدانیم؟
  ۲- اگر میتوانستیم داراییها و قابلیتهای سایر شركتها را «وام بگیریم» و آنها را با داراییها و قابلیتهای خود بیامیزیم، چه فرصتهایی در دسترسمان بودند؟
  ۳- چگونه میتوانیم شركای خود را به كار گیریم تا «در سطحی بالاتر از توان خود مبارزه كنیم»؟
  ۴- چگونه میتوانیم از شركای خود برای دستیابی به انعطافپذیری بیشتر، توجه دقیقدتر بر قابلیتهای بارز خود، ایجاد مزیت پیشرو بودن یا پیشنهاد «راه حل» كاملتر به مشتریان استفاده كنیم؟

به روز باشید با

پروژه های آوین

آنالیز رفتار مصرف کننده و خلاقیت در مدل های کسب و کار چگونه بازی را بر می گرداند                                            
thumbnail

همه ما کسب و کار خود را با آرزوی دستیابی به موفقیت خلق می کنیم. اما همیشه اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود. اشتباهات کوچک و بزرگ، شرایط خاص بازار، رقبای پر قدرت، کانال های توزیع ...
[...]

داستان های مشتری
گره هایی که تنها با شناخت رفتار مصرف کننده و نوآوری در مدل کسب و کار گشوده می شوند                                           
thumbnail

احتمالا همه شما با این سوال مواجه بوده اید که برای بازاریابی محصولات و خدمات خود می بایست از کدام استراتژی بازاریابی استفاده کنید. آیا می بایست اطلاعات فراوانی در اختیار ...
[...]

داستان های مشتری
مشتری اصلی کسب و کار شما کیست؟ این اساسی ترین سوال استراتژیک کسب و کار شماست                                                     
thumbnail

بازاریابی خدمات در مقایسه با محصولات، همواره دارای دشواری های عجیبی است. این دشواری ها بیشتر ریشه در ماهیت تفاوت خدمات و محصولات دارند. یه خدمت را نمی توان مانند یک محصول ...
[...]

داستان های مشتری

ویژگی های زیر چه جایگاهی در مدل کسب و کار شما دارند؟

پیاده سازی این مفاهیم در مدل کسب و کار، انقلابی در کسب و کار شما می آفریند. ما در همراهی شما، این مفاهیم را در کسب و کار شما پیاده سازی می کنیم.

بازده افزاینده

بهترین ها، بهترین ها را جذب می كنند. این چرخه سالم، باعث می شود كه در آن ثروتمندها، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند. این حالت، وضع چرخ لنگری را دارد كه موفقیت پیشگامان را تداوم می بخشد. آن هایی كه جلو هستند، جلوتر می روند و آن هایی كه عقب هستند، عقب تر می مانند.
كسب و كاری كه از مشخصه بازده افزاینده برخوردار است، می تواند برای مدتی طولانی سودهای قابل توجهی به دست آورد. نظریه بازده افزاینده، با نظریه تولید انبوه كاملا متفاوت است. در صنایعی با بازده افزاینده، اگر در شروع كار از دیگران جلوتر حركت كنید، احتمال بزرگ شدن صنعت شما وجود دارد. صرفه جویی های مقیاس تا حد زیادی ایستا هستند، اما بازده های افزاینده پویایی دارند. برای داشتن بازده افزاینده نیاز نیست بزرگ ترین باشید، تنها باید اولینباشید.
برای بهره گیری از بازده افزاینده، مدل كسب و كار باید یكی از سه نیروی نهفته را به كار گیرد: اثرات شبكه، اثرات بازخورد مثبت و یا اثرات یادگیری.
اثرات شبكه: بعضی از مدل های كسب و كار، از نوع غریبی از افزاینده ارزش، بهره می جویند كه به "اثر شبكه ای" معروف است. در برخی موارد، ارزش یك شبكه به اندازه مجذور رشد تعداد "اتصال ها" یا اعضای شبكه افزایش می یابد. اگر مدل رشد یك مفهوم كسب وكاری بهره مند از اثر شبكه را بسازید، نموداری به دست می آید كه شبیه منحنی شكاف هسته یا منحنی سرایت یك ویروس خطرناك است.
از خود بپرسید: مفهوم كسب و كاری ما چگونه می تواند از اثر شبكه بهره ببرد؟ آیا می توانیم به فرصت هایی دست یابیم كه صرفه جویی شبكه ای را در جایی ایجاد كنیم كه وجود ندارد؟ در غیر این صورت، آیا می توانیم مفهوم كسب و كاری خود را به افزاینده شبكه گره بزنیم.
اثرات بازخورد مثبت: گاهی اثرات بازخورد مثبت و بازده افزاینده به جای یكدیگر به كار می روند تا موقعیتی را نشان دهند كه موفقیت، موفقیت می آرود. به طور خاص به روش استفاده از بازخورد بازار برای تبدیل جاپای اولیه به فاصله ای غیر قابل جبران برای رقبا اشاره می كنیم. ممكن است شركتی با تعداد زیادی مصرف كننده و روشی برای گرفتن بازخورد سریع از آنان، بتواند محصولات و خدمات خود را سریع تر از رقبایش بهبود بخشد. در نتیجه، محصولاتش بهتر نیز می شود و حتی مشتریان بیشتری را جلب می كند. این هم نوع دیگری از چرخه مثبت است.
از خود بپرسید: محركی كه موفقیت اولیه ما را تداوم خواهد بخشید، كجاست؟ در چه جاهایی است كه از بازده افزاینده، چرخه ای مثبت می سازیم؟ در چه جاهایی می توانستیم در مدل كسب و كاری خود از اثرات بازخورد مثبت بهره گیریم؟ آیا می توانیم چرخه یادگیری ای را ترتیب دهیم كه در زمانی خیلی كوتاه از طریق آن بتوانیم محصولات و خدمات خود را سریع تر از دیگران بهبود بخشیم؟ آیا به عنوان ابزاری برای ایجاد اثرات بازخورد مثبت باید قیمت محصولات و خدمات خود را به شدت كاهش دهیم یا به رایگان در اختیار مشتریان بگذاریم تا بتوانیم بر رقبا پیشی گیریم؟
اثرات یادگیری: صنایع زیادی دانش محور هستند. شركتی كه در انباشت دانش زودتر از دیگران دست به كار می شود و آنگاه سریع تر از رقبای خود به یادگیری ادامه می دهد، می تواند كم و بیش یك پیشگاه رقابت ناپذیر باشد. انباشت دانش، اغلب همبستگی زیادی با تجربه دارد. منحنی تجربه "گروه مشاوره بوستون" را به خاطر می آورید؟ نكته ساده ای است: كاربرد دانش، دانش جدیدی به بار می آورد. این نكته به خصوص در مواردی صدق می كند كه دانش مورد نیاز، پیچیده و ضمنی است: پیچیده از نظر این كه نشانگر آمیزه ای از انواع مختلف دانش های گوناگون است و ضمنی از این نظر كه به سادگی قابل تدوین نیست.
از خود بپرسید: كدام بخش های مدل كسب و كاری ما ممكن است تحت تأثیر اثرات منحنی یادگیری قرار گیرند؟ در چه حجمی اثرگذار می شوند و تا چه اندازه به عنوان درصدی از هزینه های كل به حساب می آیند؟ آیا از هر فرصت یادگیری، حداكثر بهره برداری را می كنیم؟ آیا این یادگیری را بی درنگ در تولید محصولات و خدمات خود به كار می گیریم؟

کسب و کار بی رقیب

وقتی دریچه ای از فرصت می یابید، هدف این است كه به درون آن بخزید و راه پشت سرتان را ببندید. شما خواستار تمام غنایم هستید و نمی خواهید به خاطر آن دوباره بجنگید. جنگیدن كار وحشتناكی است و همیشه احتمال دارد آسیب ببینید. به همین دلیل، مدل های زیركانه كسب و كار، از طریق تقدم در خرید، ایجاد گلوگاه و گرفتار كردن مشتریان، رقبای خود را پشت در می گذارند.
تقدم در خرید: در جایی كه ظرفیت برای بازده افزاینده وجود دارد، برای درمانده سازی رقبا ممكن است تقدم جستن به تنهایی كفایت كند. این فوق العاده است كه اولین ضربه موجب درمانده سازی رقیب شود. در صنایعی كه به تحقیق و توسعه حساس هستند یا هزینه های ثابت بالایی دارند، معمولا جایگاهی برای نفر دوم وجود ندارد: یا اول هستید یا اصلا جایگاهی ندارید.
از خود بپرسید: آیا در حال تبدیل شدن به مقلدی ابدی هستیم؟ آیا مزیتی پنهان در مدل كسب و كاریمان برای پیشگامی وجود دارد؟ برای رهگیری رقبا در كجاها سرمایه گذاری می كنیم؟ چه طور می خواهیم پیشگامی خود را به امری دائم تبدیل سازیم؟
گلوگاه ها: استراتژیست معروف نظامی، كارل فن كلاوزوتیس، آن را "تسلط بر بلندی ها" نامید. چه سال 1425 باشد و سلطان محمد دوم باشید كه برای كنترل تنگه بسفر قلعه ای می سازد یا هزاره جدید باشد و در جهت به دست آوردن كنترل تلوزیون تلاش می كنید پخش برنامه را در سطحی گسترده از طریق وب امكانپذیر سازید. منطق كار یكی است. هر كس گلوگاه را در اختیار دارد، عوارض آن را نیز دریافت می كند. اگر تمایلی به پرداخت آن ندارید، اجازه عبور نخواهید یافت.
از خود بپرسید: آیا استاندارد، پروتكل، واسط یا زیرساختی وجود دارد كه بتوانید مالک انحصاری آن ها باشید؟
آیا دارایی ای را به وجود می آورید كه برای موفقیت سایر شركت ها مهم باشد؟ آنقدر با اهمیت كه بتوانید "حق استفاده" قابل توجهی از آن ها بگیرید؟ آیا دارایی ها و مهارت های كمیابی در اختیار دارید كه ترجیح می دهید از رقبا دریغ كنید؟ آیا می توانید این دارایی ها و مهارت ها را به نحوی برای خود نگه دارید؟ گرفتار كردن مشتری :در بیشتر موارد، بستن در به روی رقبا به معنای گیرانداختن مشتریان است. اما حتی وقتی نمی توانید در را به روی همه رقبا ببندید، می توانید بعضی از مشتریان خود را گرفتار خود سازید: از طریق قراردادهای دراز مدت عرضه و طرح های اختصاصی كه موجب می شوند برای ارتقای قابلیت های محصول و افزودن دستگاه های جانبی یا به دلیل انحصار محلی به شما مراجعه كنند. راه های زیادی وجود دارد كه می توانید مشتریان خود را گرفتار سازید، اما باید مراقب باشید. مشتری كه احساس كند به دام افتاده به موجودی خشمگین تبدیل می شود. باید از نخ های ابریشمی استفاده كنید!
از خود بپرسید: آیا این مفهوم كسب و كاری میتواند توانایی و تمایل مشتریان را برای خرید از سایر عرضه كنندگان كاهش دهد؟ آیا نكته ای در این مفهوم كسب و كاری وجود دارد كه بتواند مشتری را وادار كند آزادی انتخاب خود را محدود سازد؟ چگونه می توانیم بین سرنوشت خود و مشتریانمان، پیوند محكم تری برقرار كنیم؟

صرفه جویی های استراتژیك

صرفه جویی های استراتژیك، برخلاف كارایی های عملیاتی، از برتری عملیاتی سرچشمه نمی گیرند، بلكه از خود مفهوم كسب وكار ناشی می شوند. صرفه جویی های استراتژیك به سه شكل دیده می شود: مقیاس،تمركز و حیطه.
مقیاس: مقیاس می تواند به شیوه های مختلف، كارایی را افزایش دهد: بهره برداری بهتر از ماشین آلات، قدرت خرید بیشتر، تحمیل پایه قیمت به كل صنعت و خیلی موارد دیگر. انقلابیون صنعت، اغلب صنایع پراكنده را با یكدیگر ادغام می كنند. هر شركتی كه از منحنی ادغام عقب می ماند و شانس برخورداری از مزایای مقیاس را از دست می دهد، دچار بی مزیتی چشمگیری خواهد شد
. از خود بپرسید: آیا مدل كسب و كاری ما شانس برخورداری از مزیت های مقیاس را در اختیارمان می گذارد؟ در كجای این مفهوم كسب و كاری، اندازه می تواند مفید باشد؟ آیا مزیت مقیاس می تواند جبران كننده كاهش انعطاف پذیری باشد؟
تمركز: شركتی كه از تمركز و تخصص بالایی برخوردار است، در مقایسه با رقبایی كه مأموریت كسب و كاری آن ها پراكنده تر است و تركیب نامنسجم تری از خدمات و محصولات را عرضه می كنند، ممكن است از نظر صرفه اقتصادی بهره بیشتری ببرد. تمركز ربطی به كارایی در مفهوم هزینه ای آن ندارد، بلكه به كارایی در مفهوم پراكنده نشدن و به كار بردن همه توان در یك جهت مربوط می شود.
حیطه: ایده ای كه در اینجا مطرح می شود، كم و بیش عكس تمركز است. شركتی كه می تواند منابع و استعدادهای مدیریتی را در تمام مجموعه وسیعی از فرصت ها به كار گیرد، ممكن است بر شركت هایی كه نمی توانند این كار را انجام دهند از نظر صرفه اقتصادی مزیت داشته باشد.
صرفه جویی ناشی از حیطه، از شراكت منابع و استعدادهای مدیریتی شركت در همه واحدهای كسب و كاری شركت در همه شعبه ها سرچشمه می گیرد: نام های تجاری، امكانات، تجربه های موفق، استعدادهای كمیاب، زیرساخت های فناوری اطلاعات و غیره.
از خود بپرسید: ظرفیت بالقوه صرفه جویی های ناشی از حیطه در چه قسمتی از مفهوم كسب و كاری ما وجود دارد؟ آیا می توانیم دارایی هایی را پیدا كنیم كه "كاربرد دوگانه" داشته باشد: چیزهایی كه بتوانیم در بیش از یك كسب وكار از آن ها بهره ببریم؟ چه مهارت هایی را می توانیم در همه كسب و كارها، كشورها یا فعالیت ها به كار گیریم؟

انعطاف پذیری استراتژیك

در جهانی با تغییرات شتابان و چرخه های غیر قابل پیشبینی تقاضا، انعطاف پذیری استراتژیك می تواند با كمك به یك شركت برای هماهنگی كامل با بازار و اجتناب از افتادن در دام مدل های كسب و كاری تمام شده و بی ثمر، سود بیشتری ایجاد كند. انعطاف پذیری استراتژیك از تنوع كارها، چابكی عملیاتی و نقطه سر به سر پایین سرچشمه می گیرد.
گستردگی پورتفولیو: تمركز بسیار خوب است، اما اگر تغییرات به نفع شما نباشند، ممكن است سایر گزینه ها را از دست دهید. پیوند سرنوشت شركت به سرنوشت یك بازار منفرد، می تواند قمار پر خطری باشد. در تقابل با تغییر سریع اولویت های مشتری، شركتی با كالاها و خدمات متنوع می تواند از رقیبی با تمركز بیشتر مقاوم تر باشد.
پورتفولیو می تواند شامل كشورها، محصولات، كسب و كارها، قابلیت ها یا انواع مشتری ها باشد. نكته اصلی این است كه چنین مجموعه ای تأثیرپذیری شركت در مقابل نوسانات نامنتظره در گوشه خاصی از بازار را كاهش می دهد.
از خود بپرسید: مزیت های سبدی متنوع از محصولات یا كسب و كارها چیست؟ چگونه می توانیم مخاطرات را با مفهوم كسب و كار بكاهیم؟ آیا این مفهوم كسب و كاری ما را وادار می كند فقط به یك راه موفقیت متكی باشیم؟ به طور مثال، آیا كاهش نوسان درآمدها یك منفعت استراتژیك مثبت است؟
چابگی عملیاتی: شركتی كه می تواند به سرعت جهت تمركز خود را تغییر دهد، برای واكنش در برابر تغییرات تقاضا آماده تر است و از این رو حتی می تواند از نوسانات سود هم برحذر باشد.
از خود بپرسید: تابع تقاضا با چه سرعتی در كسب و كار ما تغییر می كند؟ آیا سرمایه گذاری روی انعطاف پذیری (به طور مثال در فرایندها و تسهیلاتی كه امكان واكنش سریع به تغییرات تقاضا را فراهم می آورند) مزیتی به همراه دارد؟ آیا اگر بتوانیم به تغییرات تقاضا یا تغییرات درون دادهای مورد نیاز سیستم (به طور مثال وارد كردن جدیدترین اجزا در طرح های خود) به سرعت واكنش نشان دهیم، سود بیشتریی به دست می آوریم؟
نقطه سر به سر پایین تر: به طور طبیعی، انعطاف پذیری مفهوم كسب و كاری كه نقطه سر به سر آن بالاست، كمتر از مفهوم كسب و كاری است كه نقطه سر به سر پایین تری دارد. سرمایه گذاری سنگین، بدهی بیشتر و هزینه های ثابت بالا، چیزهایی هستند كه معمولا انعطاف پذیری مدل كسب و كاری را كاهش می دهند. به دنبال این اثر، انعطاف پذیری استراتژیك نیز پایین می آید، طوری كه نتیجه گیری از یك كار برای ادامه فعالیت و پرداختن به كاری دیگر را دشوارتر می سازد.
از خود بپرسید: آیا مفهوم كسب و كاری ما نسبت به مدل های سنتی كسب و كار، نقطه سر به سر پایین تری در اختیارمان قرار می دهد؟ چگونه می توانیم مدل كسب و كاری خود را به شكلی بهبود بخشیم كه نقطه سر به سر آن را حتی از این هم پایین تر ببریم؟ یك نقطه سر به سر پایین تر چه مزایایی می تواند داشته باشد؟ آیا می توانیم از پایین بودن نقطه سر به سر برای كسب انعطاف پذیری بیشتر یا عرضه متنوع تر استفاده كنیم. البته هیچكدام از این تقویت كننده های سود نمی توانند محصولی بد را به محصولی فوق العاده تبدیل كنند. از طرف دیگر، بعضی اوقات یك مفهوم كسب و كاری خیلی خوب، جور محصولی معمولی را می كشد. در عمل، این چیزی است كه سال ها ذهن اَپل را نسبت به موفقیت مایكروسافت مشغول كرده است. بیش از یك دهه، كار با سیستم عامل مایكروسافت دشوارتر از استفاده از سیستم عامل مك (تولید اپل) بود، اما تقویت كننده های سود در مایكروسافت منافع مالی بی سابقه ای به بار آوردند.

خدمات جانبی

ما به واسطه همکاری با بسیاری از شرکت ها و افراد، سعی می کنیم تا با حذف نقش واسطه ها در فرایند فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز شرکت های کوچک و متوسط، درصد زیادی از هزینه های آن ها را کاهش دهیم.
صرفه جویی در هزینه ها برای هر کسب و کار کوچکی می تواند نقش مهمی در توسعه آن ایفا کند. بعد از آشنایی با محصولات شرکت های مختلف، بر آن شدیم تا با ایجاد ارتباط بین این شرکت ها امکان استفاده متقابل از خدمات یکدیگر را فراهم سازیم. بدیهی است که گسترش این کسب و کار در برنامه های آینده آوین نقشی ندارد و هیچ گونه منفعت مالی از این راه متوجه آوین نخواهد شد. تنها هدف ما از این کار، استفاده از ظرفیت های پنهان آوین تور برای تسهیل ایجاد کسب و کار جدید در کشور می باشد. به طور میانگین این اقدام در حوزه های روبرو، ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش هزینه های یک کسب و کار کوچک را در پی خواهد داشت.

خدمات IT

طراحی و مدیریت وبسایت
برنامه نویسی
تولید برنامه ها و اپلیکیشن های موبایلی

خدمات گرافیکی

طراحی لوگو و اقلام گرافیکی
چاپ و خدمات آن
طراحی انواع پوستر و اقلام دیگر

خدمات مالی

یافتن سرمایه گذار برای طرح های خاص

خدمات منابع انسانی

خدمات آموزش منابع انسانی
فرایند تامین منابع انسانی

مبلمان و دکوراسیون اداری

میز و صندلی
پارتیشن اداری
دکوراسیون اداری

طراحی و اجرای تبلیغات

ویدیوهای تبلیغاتی
بنر و پوسترهای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی
بسته های ما

جدول قیمت گذاری و شرایط خرید هر یک از بسته ها را در قسمت زیر مشاهده فرمایید.

بسته اینترنتی

۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

 • خدمات سه ماهه

  ما بر اساس نیاز های شما، در طی ...

  ما بر اساس نیاز های شما، در طی سه ماه همراه شما خواهیم بود. ما در این مدت علاوه بر طراحی مدل کسب و کار شما، پاسخگوی کلیه نیاز های آموزشی و مسائل کسب و کارتان خواهیم بود.

 • ارزیابی مدل کسب و کار فعلی

  ما به وسیله مصاحبه هایی مفصل ...

  ما به وسیله مصاحبه هایی مفصل با شما و بررسی الگو های صنعت شما در ایران و جهان، به ارزیابی مدل کسب و کار فعلی شما می پردازیم و نقاط ضعف آن را برای شما مشخص می نماییم. در این مسیر ما با استفاده از سیستم های تحلیلی هوشمند شرکت مک کینزی الگوی سرآمدی پایدار شما را به دست خواهیم آورد و جایگاه شما در مقایسه با رقبایتان را در اختیار شما قرار می دهیم.

 • مصاحبه و مشاوره با متخصصان صنعت

  بسته به صنعتی که در آن ...

  بسته به صنعتی که در آن فعالیت دارید، ما مشاوره هایی را از متخصصان آن صنعت دریافت می کنیم و تجربیات آن ها را در اختیار شما قرار می دهیم. بدین ترتیب شما می توانید از آزمون و خطاهای بیهوده پرهیز کنید و سرمایه های خود را در مسیری اطمینان بخش تر به کار گیرید.

 • طراحی پرسشنامه رفتار مشتری

  آوین اولین و تنها شرکت...

  آوین اولین و تنها شرکت مشاوره مدیریت با تخصص آنالیز رفتار مشتری و مصرف کننده است. ما برای دستیابی به بینش های بومی نسبت به مشتریان ایرانی سرمایه گذاری های عظیمی کرده ایم. ما نتایج سال ها پژوهش و تجربه خود را در غالب موثر ترین و عمیق ترین پرسشنامه ها در اختیار شما قرار می دهیم. شما این پرسشنامه ها را در اختیار مشتریان خود قرار داده و پس از تکمیل برای ما ارسال می کنید. متخصصان آماری ما پس از تحلیل نتایج، بینش هایی استثنایی را در اختیار شما قرار می دهند تا راهگشایی باشد برای طراحی مدل کسب و کاری منحصر به فرد.

 • طراحی مدل کسب و کار جدید

  پس از طی نمودن مراحل ...

  پس از طی نمودن مراحل فوق، ما تمامی داده ها برای طراحی مدل کسب و کار شما را در اختیار داریم. در این مرحله ما بینش های خود نسبت به مدل کسب و کار گری همل را به همراه تجربه خود در این مسیر به کار می گیریم تا کسب و کاری نوآورانه را برای شما طراحی کنیم.

 • آموزش بی نهایت

  هدف واقعی ما از...

  هدف واقعی ما از اجرای طرح آوین تور، کمک به خلق کسب و کار های نوین و پایدار در ایران است. ما امیدواریم پس از این همکاری با شما، در ادامه مسیر نیز همراه شما باشیم تا با کمک یکدیگر کسب و کار شما را به نمونه ای درخشان در کشور، منطقه و جهان تبدیل کنیم. از این رو ما وظیفه خود می دانیم که برای کمک به رشد شما، تمامی نیاز های آموزشی تان را برطرف نماییم تا در پیمودن مسیر پر چالش خود، بهترین آموزش ها را در توشه خود به همراه داشته باشید.

 • پاسخگویی به تمامی مسائل کسب و کار

  شما بی شک در...

  شما بی شک در طی مسیر کارآفرینی خود با شک ها، دو راهی ها و دو دلی های گوناگونی رو به رو بوده اید و خواهید بود. ما شما را برای فائق آمدن بر این ابهامات یاری می دهیم و به تحلیل و پاسخگویی به مسائل کسب و کار شما خواهیم پرداخت.

 • مشاوره غیر حضوری

  شما با خرید این بسته...

  شما با خرید این بسته امکان استفاده از سیستم ارتباطی غیر حضوری آوین را به دست می آورید. این سیستم امکان بهره مندی از بهترین تجربه تعاملی را برای شما فراهم می آورد و اتلاف وقت شما جلوگیری می کند. کارشناسان آوین علاوه بر همراهی شما در این سیستم، به صورت تلفی با شما در ارتباط خواهند بود.

بسته حضوری

۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان

 • خدمات سه ماهه

  ما بر اساس نیاز های شما...

  ما بر اساس نیاز های شما، در طی سه ماه همراه شما خواهیم بود. ما در این مدت علاوه بر طراحی مدل کسب و کار شما، پاسخگوی کلیه نیاز های آموزشی و مسائل کسب و کارتان خواهیم بود.

 • ارزیابی مدل کسب و کار فعلی

  ما به وسیله مصاحبه هایی مفصل...

  ما به وسیله مصاحبه هایی مفصل با شما و بررسی الگو های صنعت شما در ایران و جهان، به ارزیابی مدل کسب و کار فعلی شما می پردازیم و نقاط ضعف آن را برای شما مشخص می نماییم. در این مسیر ما با استفاده از سیستم های تحلیلی هوشمند شرکت مک کینزی الگوی سرآمدی پایدار شما را به دست خواهیم آورد و جایگاه شما در مقایسه با رقبایتان را در اختیار شما قرار می دهیم.

 • مصاحبه و مشاوره با متخصصان صنعت

  بسته به صنعتی که در آن فعالیت دارید...

  بسته به صنعتی که در آن فعالیت دارید، ما مشاوره هایی را از متخصصان آن صنعت دریافت می کنیم و تجربیات آن ها را در اختیار شما قرار می دهیم. بدین ترتیب شما می توانید از آزمون و خطاهای بیهوده پرهیز کنید و سرمایه های خود را در مسیری اطمینان بخش تر به کار گیرید.

 • طراحی پرسشنامه رفتار مشتری

  آوین اولین و تنها شرکت ...

  آوین اولین و تنها شرکت مشاوره مدیریت با تخصص آنالیز رفتار مشتری و مصرف کننده است. ما برای دستیابی به بینش های بومی نسبت به مشتریان ایرانی سرمایه گذاری های عظیمی کرده ایم. ما نتایج سال ها پژوهش و تجربه خود را در غالب موثر ترین و عمیق ترین پرسشنامه ها در اختیار شما قرار می دهیم.

 • تکمیل پرسشنامه ها و آنالیز رفتار مشتری

  تیم تحقیقات ما متشکل از ...

  تیم تحقیقات ما متشکل از پژوهش گران با تجربه، روانشناسان، جامعه شناسان، عصب شناسان و ... بر اساس بانک های داده آوین جامعه هدف شما را شناسایی و نمونه هایی دقیق را انتخاب می کنند. ما با استفاده از انواع روش های تحقیقاتی نوآورانه به تکمیل پرسشنامه ها می پردازیم و متخصصان آماری ما پس از تحلیل نتایج، بینش هایی استثنایی را در اختیار شما قرار می دهند تا راهگشایی باشد برای طراحی مدل کسب و کاری منحصر به فرد.

 • طراحی مدل کسب و کار جدید

  پس از طی نمودن مراحل فوق ...

  پس از طی نمودن مراحل فوق، ما تمامی داده ها برای طراحی مدل کسب و کار شما را در اختیار داریم. در این مرحله ما بینش های خود نسبت به مدل کسب و کار گری همل را به همراه تجربه خود در این مسیر به کار می گیریم تا کسب و کاری نوآورانه را برای شما طراحی کنیم.

 • آموزش بی نهایت

  هدف واقعی ما از اجرای ...

  هدف واقعی ما از اجرای طرح آوین تور، کمک به خلق کسب و کار های نوین و پایدار در ایران است. ما امیدواریم پس از این همکاری با شما، در ادامه مسیر نیز همراه شما باشیم تا با کمک یکدیگر کسب و کار شما را به نمونه ای درخشان در کشور، منطقه و جهان تبدیل کنیم. از این رو ما وظیفه خود می دانیم که برای کمک به رشد شما، تمامی نیاز های آموزشی تان را برطرف نماییم تا در پیمودن مسیر پر چالش خود، بهترین آموزش ها را در توشه خود به همراه داشته باشید.

 • پاسخگویی به تمامی مسائل کسب و کار

  شما بی شک در طی ...

  شما بی شک در طی مسیر کارآفرینی خود با شک ها، دو راهی ها و دو دلی های گوناگونی رو به رو بوده اید و خواهید بود. ما شما را برای فائق آمدن بر این ابهامات یاری می دهیم و به تحلیل و پاسخگویی به مسائل کسب و کار شما خواهیم پرداخت.

 • مشاوره حضوری

  شما با خرید این بسته علاوه ...

  شما با خرید این بسته علاوه بر امکان استفاده از سیستم ارتباطی غیر حضوری آوین، کارشناسان آوین را کنار خود خواهید دید. کارشناسان ما بسته به نوع پروژه و نیاز های شما، با حضور در شرکت شما، شما را در انجام مراحل فوق یاری می دهند. شما همچنین با حضور در دفتر مرکزی آوین می توانید از مشاوره های حضوری ما بهره مند شوید.

شرایط خرید و روش پرداخت

یک امتیاز ویژه

 • شرح

  در پایان هر ماه شما امکان این را ...

  در پایان هر ماه شما امکان این را خواهید داشت که عملکرد ما را در ماهی که گذشت ارزیابی کنید .
  در صورتی که به این نتیجه رسیدید که خدمات آوین در ماهی که گذشت ارزشی برای شما خلق نکرد بدون هیچ گونه شرطی ، پول شما برگشت داده خواهد شد.

 • گام اول

  بعد از پر کردن فرم مشاوره ...

  بعد از پر کردن فرم مشاوره راه اندازی کسب و کار در وبسایت آوین،
  کارشناسان ما به صورت تلفنی با شما تماس خواهند گرفت

 • گام دوم

  بعد از تماس تلفنی در صورتی که ...

  بعد از تماس تلفنی در صورتی که کارشناسان آوین
  به این نتیجه برسند که می توانند در راه اندازی کسب و کار شما
  کمک شایانی داشته باشند ، از شما دعوت خواهد شد که هزینه بسته را بپردازید

 • گام سوم

  پس از پرداخت هزینه بسته مشاوره ...

  پس از پرداخت هزینه ی بسته مشاوره برای شما در سامانه خلق برندهای آینده یک حساب کاربری ایجاد خواهد شد و همکاری آغاز می شود.

هم اکنون ثبت نام کنید

* فرم را پرکنید

99%