رویکرد آوین

راهکارهای آوین الهام گرفته از جدید ترین نسل بازاریابی و فراتر از مرز های بازاریابی محصول گرا و یا مشتری گرا تدوین می شوند. آوین به منظور استخراج بینش های مد نظر، رویکردی ده وجهی را برگزیده است. این رویکرد نشأت گرفته از ماهیت بین رشته ایِ علم شناخت رفتار مصرف کننده است. رفتار مصرف کننده هرچند پدیده ای یکسان است، اما شناخت آن مستلزم به کارگیری روش های متعدد در سطوح متفاوت است. از این رو آوین در همکاری با متخصصین رشته های علمی گوناگون و حرکت در مرز دانش این علوم، تلاش دارد شیوه ای نوین برای اندیشیدن به مصرف کنندگان ابداع نماید.