معماری آوین

شناخت دقیق مصرف کنندگان و پیش بینی رفتار آنان، کاری بسیار پیچیده، ظریف و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. شبیه سازی رفتار مصرف کنندگان می بایست نه از جنس تفسیر بلکه همانند رفتار واقعی، از جنس واقعیت باشد. اساس اثربخشی تحقیقات رفتار مصرف کننده نیز "ابتکار" در به خدمت گیری تمامی ابزار ها و روش های تحقیقاتی است. به منظور پوشش وجوه متعدد رفتار مصرف کننده و مطالعه فرآیند های دخیل در تصمیم گیری، خرید، به کار گیری و کنار گذاشتن محصولات و خدمات از سوی مصرف کنندگان، آوین چرخه رفتار مصرف کنندگان را تجسمی واقعی می بخشد.
رفتار مصرف کننده، ریشه در ویژگی های ذاتی، آموخته ها، نیاز ها و ارزش های هر فرد و تحت تاثیر فرهنگ خانوادگی، جامعه، گروه های مرجع و بی شمار عنصر دیگر قرار دارد. بر اساس همین مبانی و به دلیل اهمیت حیاتی شناخت رفتار مصرف کنندگان، آوین معماری شش بعدی خود را مبتنی بر ویژگی های خاص مصرف کنندگان ایرانی پایه گذاری نموده است. ما با استفاده از رویکرد ده وجهی آوین و به کار گیری سرآمد ترین ابزار ها و روش های تحقیقاتی، فرآیند رفتار مصرف کننده را در شش بعد مورد پژوهش قرار می دهیم. برآیند تأثیرات این شش بعد در ارتباطاتی پیچیده با یکدیگر، رفتار مصرف کننده را تعیین و به افکار، تصمیمات و کنش های او جهت می بخشند.