انسان شناسی فرهنگی

انسان‌شناسی فرهنگی که گاه مردم‌شناسی اجتماعی نیز نامیده می شود به مطالعه فرهنگ و جامعه انسانی می پردازد. در انسان شناسی فرهنگی، تفاوت ها و شباهت های اجتماعی و فرهنگی جامعه ای متنوع بررسی می شود. انسان شناسی هم به بررسی جوامع بشری خاص معاصر می پردازد و هم الگوهای مسلط بر فرهنگ بشری را مطالعه می کند. اصطلاح های انسان شناسی اجتماعی وانسان شناسی فرهنگی غالبا به یک معنا به کار برده می شوند و هر دو، جوامع خاص بشری را به منظور فهم دلایل همانندی ها و نا همانندی های آن ها تو صیف و تحلیل می کنند. مردم نگاری و قوم شناسی به ترتیب این دو جنبه از کار انسان شناسی فرهنگی را انجام می دهند.
در بازاریابی و مطالعات رفتار مصرف کننده، از انسان شناسی فرهنگی به عنوان ابزاری در جهت شناسایی خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان و طراحی و تولید مناسب ترین محصولات برای شیوه زندگی آن ها به کار می رود. بدین منظور از برقراری ارتباطات مستقیم با مصرف کنندگان و مشاهده مستقیم شیوه زندگی آن ها در خانه خود و یادداشت برداری از نظرات و خواسته های آنان استفاده می شود. بدین ترتیب، محصولاتی تولید می شوند که تناسب بیشتری با سبک زندگی افراد دارند و ویژگی هایی استخراج می شود که از طریق تکمیل پرسشنامه به دست نمی آید.
در مدل های کسب و کاری که به مردم شناسی توجه دارند، رعایت اصول اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و فعالیت ها باید به گونه ای اجرا شوند که در نهایت به منفعت مصرف کننده بیافزاید و محصولاتی عرضه شوند که نیازهای واقعی آن ها را پوشش دهند.