جمعیت شناسی

جمعیت‌شناسی مطالعه آماری جمعیت ‌های انسانی است. در این دانش تراکم، توزیع و دیگر آمارهای مهم مانند تولد، ازدواج، مرگ و ... بررسی می‌شوند. بخش‌هایی از این دانش که امروزه اهمیت بسیاری یافته‌اند عبارتند از انفجار جمعیت، رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم شهر ها، مهاجرت ‌های غیرقانونی و... . افزون بر این‌ها این علم به مطالعه اندازه، ساختار و توزیع جمعیت ها و تغییرات آن‌ ها در پاسخ به تولد، مرگ، مهاجرت و سالخوردگی نیز می‌پردازد.
جمعیت‌شناسی می‌تواند برای شناختن کل جمعیت یک جامعه یا برای شناخت گروه ‌های جمعیتی با تعریف خاص بر اساس سطح سواد، مذهب، نژاد، ملیت و ... به کار رود. در بین دانشگاهیان، جمعیت‌شناسی اغلب به عنوان شاخه‌ای از مردم‌شناسی، اقتصاد، یا جامعه ‌شناسی شناخته می‌شود. جمعیت‌شناسی در کمک به دولت‌ها برای برنامه‌ریزی توسعه و در بازاریابی و بخش بندی بازار کاربرد های فراوانی دارد.
شرکت ها برای مشخص کردن مصرف کننده های ایده آل خود و همچنین برای بهبود و توسعه استراتژی های بازاریابی، تصمیم گیری درباره بسته بندی محصولات، تبلیغات، کانال توزیع و قیمت گذاری به اطلاعات جمعیت شناسی نیاز دارند. جمعیت شناسی در بازاریابی به مطالعه آماری شرکت ها، کسب و کارها، مشتریان و مصرف کنندگان می پردازد. بیشتر شرکت ها از این علم برای شناسایی ویژگی های آماری و شخصی مصرف کنندگان و همچنین تفاوت این ویژگی ها استفاده می کنند. همچنین، بررسی اثر درآمد، سن، جنسیت، وضعیت تاهل و ... بر مصرف نیز در این مقوله جای می گیرد. علاوه بر این ها، این علم آماری در مشخص ساختن اندازه کسب و کارها و فهم تفاوت های بین شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک نیز می تواند به کمک بازاریابان و استراتژیست ها بشتابد.