تاریخ

علم تاریخ معرفتی ناظر به وقایع جزئی و درک پدیده‌های تاریخی است که در ذهن تاریخ‌ نگار شکل می‌گیرد و از نوع معرفت درجه یک است. به عبارت دیگر، رویداد، موقعیتی هستی ‌شناختی دارد و تأویل و فهم از رویداد دارای موقعیتی شناخت ‌شناختی است. ویلیام هنری والش علم تاریخ را بازگو کردن کلیه اعمال گذشته انسان می‌داند، به ‌گونه‌ای که نه ‌تنها در جریان وقایع قرار می‌ گیریم، بلکه علت وقوع آن حوادث را نیز باز می ‌شناسیم. به عبارت دیگر، هدف تاریخ علاوه بر این که معرفت به افراد انسان است، آگاهی از روابط اجتماعی او در گذر روزگار نیز می باشد.
به طور کلی تاریخ، علم بررسی حوادث گذشته است؛ دانشی كه بر مبنای آن انسان این امكان را پیدا می كند كه بگوید اتفاقات تاریخی در یك تداوم زمانی حادث شده است. حیات انسان نوعی تحول مداوم و پیوسته است و بخش هایی كه با اراده خود انسان نیز به وجود می آید، سبب ساز مسائل تاریخی هستند. حوادث تاریخی تكرار شدنی نیستند و هر واقعه ویژگی های خاص خود را دارد. تاریخ مربوط به گذشته است ولی فایده تاریخ برای گذشته نیست بلكه بر حال و آینده تاثیر بسیاری دارد.
از این روست که بررسی سیر تکامل محصولات در طول تاریخ و نقش آن ها در باورها، مدها، تابوهای اجتماعی و روش های یک جامعه در گذشته تا کنون، در مطالعات بازاریابی و رفتار مصرف کننده بسیار حائز اهمیت می باشد.