اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان و ملی یک کشور می‌پردازد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، اقتصاد توسعه، چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، سیاست های پولی و مالی، و عرضه و تقاضای کل در این بخش مورد بررسی قرار می‌ گیرد.
اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها و بررسی روابط بین آن ها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده و اصلاح سیاست‌ ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است. فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد می‌باشد.
بر خلاف اقتصاد خرد، رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌ است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی از آثار رفتار فردی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده ‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سال های بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌ زمان پس ‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند، مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد؛ در نهایت این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از این رو افزایش پس انداز برای اشخاص می‌تواند مفید باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین ‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکت ها به یک باره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکت ها شده و سود شرکت ها را کاهش می‌دهد. از این رو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
در بازاریابی و رفتار مصرف کننده، از علم اقتصاد کلان در بررسی نقش محصولات در روابط بین بازار و گروه های مصرف کننده، در وضعیت های مختلف اقتصادی کشور مانند رشد، رکود، تورم، بیکاری و ... استفاده می شود.