اقتصاد خرد

اقتصاد خرد، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل ساختار بازار، رفتار اقتصادی مصرف‌ کنندگان، خانواده ها و بنگاه ها می پردازد.اساس این علم بر مبنای مدل های ریاضی توسعه یافته است. اقتصاد خرد به خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالا ها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولا در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند، کاربرد دارد.
نظریه اقتصاد خرد، کل مقداری که توسط خریداران تقاضا شده و مقداری که توسط فروشندگان عرضه شده است را در نظر می گیرد و به مطالعه قیمت های ممکن به ازای هر واحد عرضه و تقاضا می‌پردازد. اقتصاد خرد، تعامل پیچیده میان بازیگران بازار را هم در روند خرید و هم در روند فروش مطالعه می‌ کند. این تئوری بر این باور است که بازارها می ‌توانند به تعادل در مقدار عرضه و تقاضا دست یابند.
اقتصاد خرد همچنین به بررسی ساختارهای مختلف بازار اعم از رقابت کامل و رقابت ناکامل که به شکل انحصار، انحصار چند گانه، انحصار خریدار و انحصار چند گانه خریدار می‌پردازد.
اقتصاد خرد با اقتصاد کلان متفاوت و متمرکز بر رفتارهای گروه های انفرادی است. حال آن که اقتصاد کلان یا ماکرو، رفتارهای اقتصادی در سطح کلی را مورد بررسی قرار می دهد. اقتصاد خرد، مباحثی چون رفتار مصرف کننده، رفتار تولید کننده و چگونگی تعیین قیمت در بازارهای مختلف را دربر می گیرد. حال آن که اقتصاد کلان، تغییرات متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی، سطح اشتغال و سطح عمومی قیمت ها را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد.
در بازاریابی و مطالعات رفتار مصرف کننده، از علم اقتصاد خرد در بررسی میزان کشش و حساسیت قیمتی، مطلوبیت و منحنی تقاضا، تخمین تقاضا، ترجیحات مصرف کننده، عوامل اقتصادی مؤثر بر انتخاب مصرف کننده، خط بودجه (میزان بودجه تخصیص یافته افراد و خانوارها به خرید محصولات و عوامل مؤثر بر آن) و... استفاده می شود.