جامعه شناسی

جامعه ‌شناسی دانش بررسی جامعه است. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌ کنش ‌های آن ها و فرایند هایی که جوامع را در وضعیت جاری ‌شان نگه داشته است یا تغییر می‌دهد، می‌پردازد. هدف این حوزه علمی تجزیه جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن ‌ها، نهاد ها، گروه‌ های هم‌ جنس، هم‌ نژاد یا هم ‌سن و بررسی نحوه برهم‌ کنش فعال این اجزا با یکدیگر است. علاوه بر این ها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشر بندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی ‌نظمی‌ هایی مانند جرم، انحراف و انقلاب را مورد تحقیق قرار می‌دهد.
جامعه‌شناسی، علم شناخت جامعه و همچنین ساختارها، روابط درون آن، نهاد های آن و واقعیت ‌های اجتماعی است. جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرآیند های اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضای انجمن ها، گروه ها و نهادهای معرفی می کند و مورد بررسی قرار می دهد .جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی گروه ها و جوامع انسانی است. دامنه جامعه شناسی بی نهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرآیندهای اجتماعی جهانی را در بر می گیرد. جامعه شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها تعریف کرد. جامعه شناسان در واقع می کوشند تا آن جا که ممکن است این نکته را به دقت و به گونه ای عینی توصیف و تبیین کنند که انسان ها چرا و چگونه در گروه ها با یکدیگر رابطه دارند.
یکی از اهداف عمده جامعه شناسی پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن است. این هدف در جامعه نوین به صورت های گوناگونی تحقق می یابد. همچنین جامعه شناسی به کاهش تعصب ها و پیش داوری هایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر انسان ها در برخورد با موقعیت های تازه می شوند، کمک می کند.
بازاریابی به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی، تنها یک فعالیت اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه علمی اجتماعی و فرهنگی است. در حقیقت موضوعات مورد بحث آن، به جامعه و فرهنگ باز می گردد. بازاریابی در حال حاضر، به یکی از معماران فرهنگی تبدیل شده است و در این مسیر، علم جامعه شناسی هم گام با بازاریابی، به عنوان مکمل آن وارد عمل می شود و به جامعه شناسی بازارها می پردازد. در بازاریابی و مطالعات رفتار مصرف کننده، از علم جامعه شناسی برای تعیین نقش محصول در مؤسسات اجتماعی و روابط گروه ها استفاده می شود.
جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی، به ویژه در روش شناسی و جستجوی طرح و الگوها تاثیر عمده ای در مطالعات بازاریابی داشته اند. از طرف دیگر، اثر فرهنگ و خرده فرهنگ ها بر مصرف محصولات، نقش طبقات اجتماعی بر ترجیحات افراد، نحوه شکل گیری هنجارهای گروهی مصرف و نقش هایی که مصرف کنندگان در طول مدت مصرف محصولات به خود می گیرند، از جمله موضوعات مشترک جامعه شناسی و بازاریابی است.