در اندیشه مصرف کننده

مصرف کنندگان هر روز تصمیمات متعدد و متنوعی اتخاذ می کنند. انتخاب برخی از محصولات و برند ها ساده و برخی از انتخاب ها نیازمند جستجوی طولانی مدت اطلاعات و مستلزم تصمیم گیری های دشوار است. تحقیقات آوین ابعاد عاطفی، اعتقادی و تمایلات رفتاری نگرش های مصرف کنندگان را استخراج می کند و بینش هایی اساسی برای تغییر نگرش مصرف کنندگان و هدایت تصمیم های آنان مهیا می سازد.

نگرش ها عوامل درونی اساسی هستند که تصمیمات مصرف کنندگان را جهت دهی می کنند. مصرف کنندگان نسبت به خدمات و محصولات گوناگون نگرش هایی پیدا می کنند که غالبا بر اساس آن نگرش ها، تصمیم خرید خود را اتخاذ می کنند. نگرش ها همچنین نوع ارزیابی مصرف کنندگان نسبت به خدمات و محصولات را تعیین می کنند.
اما مصرف کنندگان چگونه از عهده تصمیماتی که می بایست اتخاذ نمایند بر می آیند؟ ما برای یافتن پاسخی برای این پرسش حیاتی، مدل های گونان نگرش و تصمیم گیری مصرف کنندگان را بنا بر ویژگی های خاص هر محصول و هر بخش از مصرف کنندگان به کار می بندیم.

ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های نظری که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده است. این بینش ها در کوتاه ترین زمان ممکن، آخرین رهیافت های علمی جهانی و ملی را در اختیار شما قرار می دهند و مفاهیم نظری پیچیده را در ساده ترین شیوه های ممکن آموزش می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


نگرش عصاره ای از اندیشه ها، احساسات و کنش های مصرف کننده

نگرش ها از این جهت دارای اهمیت اند که احساسات و تفکرات مصرف کنندگان را منعکس می کنند. همچنین می توان از نگرش های مصرف کنندگان برای توضیح و تشریح امیال و نیات آن ها استفاده کرد. بدین معنا که مدل های نگرشی، در تشریح شیوه تصمیم گیری مصرف کنندگان به ما یاری می رسانند

نگرش ها چرا به وجود می آیند؟

نظریه کارکردی نگرش، نقش نگرش ها در جهت دهی و شکل دهی به رفتار های اجتماعی را تشریح می کند. این نظریه با کشف سرچشمه انگیزه های بشری، منبع خلق نگرش ها و دلیل به وجود آمدن آن ها را تشریح می کند. چهار کارکرد اصلی برای نگرش ها وجود دارد. کارکرد های انتفاعی (سود گرایانه)، ارزشی، تدافعی و معرفتی (دانشی).

مدل سلسله مراتب استاندارد و نگرش های مصرف کننده

مدل سلسله مراتب استاندارد (یا سلسله مراتب با درگیری بالا) در شکل زیر نمایش داده شده است. بر اساس این مدل، واکنش ها و پاسخ های مصرف کننده به این ترتیب روی می دهند: شناخت، عاطفه و سپس رفتار و یا به عبارت دیگر: یادگیری، احساس کردن و در نهایت انجام دادن. در فضای بازار، مصرف کننده عناصر آمیخته بازاریابی


ماموریت ما بازیابی و توسعه "اعتماد به نفس" و "واقعیت بخشی به خود" برای کسب و کار ها و جامعه ایرانی است. در این راستا تیم آوین مصصم به توسعه و انتقال بینش هایی راهگشا برای همراهان خود است. برای ما و همراهان ما نه درآمد زایی به وسیله انتقال دانش، بلکه اشتراک دانش در همه ابعاد و در همه سطوح، شاکله و شاه کلید کسب موفقیت خواهد بود.
در ادامه منتخبی از بینش های عملی که به وسیله تیم های آوین و همراهان ما گردآوری شده اند، قابل مشاهده اند. این بینش ها با ارائه انواع گزارش ها، نتایج تحقیقات، روش های تحقیق، پرسشنامه ها، سنجه ها و مقالاتی کاربردی از دانش تراز اول جهانی و ملی، کاربرد های عملی دانش رفتار مصرف کننده را در اختیار شما قرار می دهند.
برای مشاهده بینش های بیشتر به شبکه متخصصین آوین مراجعه فرمایید.


نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات

همانگونه که مصرف کنندگان نگرش هایی نسبت به برند ها و محصولات بدست می آورند، نگرش هایی نسبت به تبلیغات نیز شکل می دهند. نگرش نسبت به تبلیغات عبارت است از "جبهه گیری مصرف کننده برای واکنش به یک محرک تبلیغاتی به صورت مطلوب یا نا مطلوب، طی یک موقعیت نمایشی خاص." این تعریف بدان معناست که تبلیغات دارای ارزش سرگرم کنندگی هستند.

نگرش مصرف کننده و نظریه قضاوت اجتماعی

نظریه قضاوت اجتماعی تصریح می کند که مصرف کنندگان جهان را از طریق مطابقت دادنِ محرک های جدید با اطلاعاتی که از پیش در حافظه ذخیره شده است، درک می کنند. بدین ترتیب، این نظریه مشابهت هایی با نظریه خود ادراکی دارد. بر اساس نظریه قضاوت اجتماعی، اولین نگرش مصرف کننده

رابطه ادراک و نگرش مصرف کنندگان نظریه تعادل

نظریه تعادل چگونگی ارزیابی مصرف کننده نسبت به عناصری که با هم در ارتباط هستند را تشریح می کند. در نظریه تعادل، ادراکات مصرف کننده منفی یا مثبت در نظر گرفته می شوند و مصرف کننده با تغییر ادراکات خود تلاش می کند آن ها را با یکدیگر همراستا و همخوان کند. به عنوان مثال،


ما مفهوم نگرش را به عنوان روشی برای خلاصه سازی اندیشه ها، احساسات و کنش های مصرف کنندگان تعریف می کنیم. نگرش ها شامل اندیشه ها و باور ها، احساسات و عواطف و در نهایت رفتار ها و تمایلات رفتاری در رابطه با یک محصول یا خدمتند.

نگرش یک احساس نیست بلکه جهت گیری است که در طول زمان پایدار می ماند. نگرشی نوعی عمومیت دارد به این معنا که ابعادی اساسی از ارزیابی مصرف کننده را در موقعیت های متنوع و فراوانی ثابت نگه می دارد.
تصمیماتی و ارزیابی هایی که مصرف کنندگان شما صورت می دهند تحت تاثیر چه نگرش هایی شکل می گیرند و چگونه می توان این نگرش ها را تغییر داد؟
تحقیقات ما نگرش های غالب مصرف کنندگان و کارکرد های آنان را استخراج می کنند تا بهترین شیوه های تاثیر گذاری بر تصمیم گیری مصرف کنندگان را در اختیار شما قرار دهد. لیست زیر بخشی از نتایج تحقیقات ما را نشان می دهد که بر حسب ویژگی های خاص هر برند، محصول یا خدمت به شما ارائه می گردند:

 • کشف استاندارد های ذهنی و چارچوب های مرجع نگرشی
 • استخراج نگرش های غالب مصرف کنندگان هدف
 • ردیابی کارکرد های غالب نگرش های مصرف کنندگان هدف
 • تعیین سلسله مراتب اثرات فعال در رفتار مصرف کننده
 • سنجش اهمیت نسبی عناصر نگرش بر اساس میزان انگیزش مصرف کننده
 • ردیابی تاثیرات تجربیات زیبایی شناختی ذهنی در مصارف لذت جویانه و نگرش های مصرف کننده
 • سنجش نگرش و پاسخ های عاطفی نسبت به محرک های بازاریابی
 • اندازه گیری و تدوین برنامه تقویت پاسخ های عاطفی
 • سنجش پایداری نگرش و تعیین گروه های هدف وفادار
 • اندازه گیری سطوح تعهد به نگرش
 • کشف دامنه های پذیرش و طرد مصرف کنندگان
 • آسیب شناسی مولفه های شناختی ناهماهنگ در عناصر بازاریابی و نگرش ها
 • تدوین سه گانه های متوازن ساز نگرشی
 • ردیابی تغییرات ادراکی برای ایجاد توازن نگرشی
 • نقشه های ارزیابی مصرف کنندگان
 • نقشه های تصمیم گیری مصرف کنندگان

شناخت نگرش های مصرف کنندگان از این جهت دارای اهمیت است که نگرش ها منعکس کننده احساسات و افکار مصرف کنندگان هستند. با تشخیص نگرش ها همچنین می توان تمایلات رفتاری مصرف کنندگان را تشریح نمود. به عبارت دیگر، مدل های نگرش، شیوه های ارزیابی و تصمیم گیری مصرف کنندگان را تبیین می کنند.
تعیین نگرش های مصرف کنندگان علاوه بر یاری رساندن در پیش بینی رفتار های آنان، کاربرد های گوناگونی برای افزایش رابطه ادراک شده میان محصول یا خدمت با ویژگی های آن ها، کشف نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات و مزیت های شرکت های رقیب و انتخاب استراتژی های مناسب جهت مقابله دارد. کشف نگرش مصرف کنندگان هدف نسبت به زمینه ها و کمپین های گوناگون تبلیغاتی و انتخاب شیوه های تبلیغی متناسب با آن، تلاش برای تغییر نگرش صرف کنندگان نسبت به محصول یا خدمتی خاص و ده ها مثال دیگر از جمله موارد کاربری تحقیقات نگرشی است.
لیست زیر برخی از کاربرد های تحقیقات نگرشی را نمایان می سازد. استفاده از تحقیقات نگرشی به خصوص در طراحی کمپین های بازاریابی و تبلیغات و ایجاد جهش های رقابتی در بازار، اثربخش ترین تاثیرات را به همراه خواهد داشت:

 • طراحی محصول، بسته بندی، تبلیغات و ... بر پایه نگرش های غالب و کارکرد های فعال آن ها
 • بخشبندی بازار و انتخاب مصرف کنندگان هدف بر اساس سلسله مراتب اثرات مطلوب
 • افزایش تاثیر تجربیات ذهنی زیبایی شناختی بر نگرش های مطلوب مصرف کنندگان
 • افزایش پاسخ های عاطفی دریافتی از سوی مصرف کنندگان
 • افزایش وفاداری در گروه های هدف با پایدار سازی نگرش های مطلوب
 • افزایش سطح تعهد مصرف کنندگان نسبت به نگرش های مطلوب
 • تغییر نگرش های مصرف کنندگان با استفاده از عناصر شناختی نا هماهنگ
 • تغییر نگرش های مصرف کنندگان با تغییر ادراک مصرف کننده
 • کاهش تنش های نگرشی با استفاده از توازن سه عنصری
 • بهره گیری از تاکتیک "لذت از فخر انعکاسی"