چشم انداز آوین


چشم انداز کلی آوین، تبدیل شدن به بزرگترین شرکت مشاوره مدیریت در ایران و پس از آن شرکتی مهم و صاحب نظر در صنعت مشاوره مدیریت جهان است.
در طرح آوین تور نیز قصد داریم این افتخار را داشته باشیم که هر کسب و کاری که در ایران آغاز می شود، در آن دخیل باشیم.

در ستون اول، برندهای ایرانی قرار دارند که قصد داریم با همکاری هم، در جغرافیای ایران، خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه و در حوزه رقابتی خود، رتبه های اول تا پنجم را بدست آوریم . در ستون دوم برندهای بین المللی قرار دارند که در سطح ایران، خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه و در حوزه رقابتی خود، رتبه های اول تا پنجم را دارند.