بازاریابی خدمات و شناخت پیجیدگی های آن

یک کسب و کار خدماتی به ما مراجعه کرد و استراتژی گسترش بازارش را برای ما شرح داد. چالش هایی که در بازاریابی خدمات وجود دارد را در کنار داستان ما و این مشتریمان در نوشته زیر می خوانید.