خدمات مشاوره بازاریابی

ارزیابی واحد فروش و بازاریابی

مشکلات سازمان را پیش از آنکه غیر قابل حل شوند پیدا می کنیم

برندینگ
خدمات مشاوره بازاریابی گروه آوین

ارزیابی واحد فروش و بازاریابی

ممیزی سازمان بازاریابی و فروش ، آن هم از بیرون سازمان مثل چکاپ مرتب انسان است. حتی اگر مشکلی نداشته باشد بهتر است که انسان زودتر از درد و بیماری های احتمالی خبردار شود. این در حالی ست که سازمان ها عموما با مشکلات نامشهود عدیده ای رو برو هستند که امکان تاثیرگذاری آن ها بر بازار را کم می کند

ما سازمان شما را از زوایای مختلف ارزیابی می کنیم، مشکلات آن را استخراج کرده و در گزارشی راه های غلبه بر مشکلات را پیشنهاد می دهیم.سوال مهم در اینجا این است که سازمان را با چه الگویی مقایسه خواهیم کرد ؟ سازمان در وهله اول بر اساس منابع خودش ارزیابی می شود و بعد از آن با استفاده از تحقیقات بنچ مارک از صنعت مورد نظر در سطح جهان یا صنایع پیشروتر در بازار ایران الگوهای مطلوب برای موفقیت سازمان استخراج شده و وضع موجود را با این الگوها مقایسه تا برنامه های پیشرفت و توسعه سازمان ها استخراج گردند

ارزیابی مداوم واحد بازاریابی و فروش باعث حفظ توانمندی های آن ها و پیدا کردن ریشه مشکلات و ضعف ها خواهد شد

چه دستاوردی خواهید داشت

در صورت استفاده از این خدمت آوین، چه انتظاری از تغییرات و نتایج همکاری باید داشته باشید

ارزیابی عملکرد

عملکرد تیم فروش و بازاریابی به طور دقیقی اندازه گیری و با شاخص هایی معتبر سنجیده می شود

سازماندهی رقبا

فهم دقیقی از شیوه رقابت کردن رقبا بدست خواهید آورد،چگونه توانسته اند مزیت های رقابتی برای خود ایجاد کنند

بررسی بازار

ارائه اطلاعاتی جامع از وضعیت بازار و رقبا، استراتژی های رقابتی آن ها و شیوه های جذب مشتریانشان

هزینه های بازاریابی

کمپین های تبلیغاتی، هزینه های فروش و دیگر هزینه های بازاریابی سنجیده و با شاخص های بازار مقایسه می گردد

رضایت مشتریان

 فرآیند جمع آوری، تحلیل، آنالیز و استفاده داده های بازار و مشتریان در سازمان ارزیابی می گردد   

سبد محصول

محصولات و خدمات شما ارزیابی می شود، منافعی که برای مصرف کنندگان و ذینفعان کانال توزیع ایجاد می کنند

چرا آوین

همراهی با تجربه و تلاشگر را در کنار خود خواهید داشت

برای اولین بار در ایران خدماتی در حوزه بازارهای رقابتی برای کسب و کارها تعریف و ضمانت کردیم که می تواند نتایج چشمگیری برای آن ها به ارمغان بیاورد

نتیجه محوری

اقدامات درست یعنی اقداماتی که رشد درآمد برای سازمان به همراه داشته باشد، هر چند که رشد پایدار هدف نهایی ماست

آموزش های تخصصی

ما برای قسمت های مختلف مجموعه تان آموزش هایی اختصاصی در نظر می گیریم تا نسبت به توانمند شدن آن ها اطمینان حاصل کنیم

مدیریت تحول

چالش هایی که حین هر تغییری در سازمان رخ خواهد داد را می شناسیم و مدیریت می کنیم

بازدهی سریع

در هر مرحله ازکار ما، شاهد تغییرات درآمدی زودبازده در مجموعه تان خواهید بود
بینش های آوین

جدیدترین نوشته ها و مقالات آوین