مدل کسب و کار: از ایده کسب و کار تا مدل کسب و کار (قسمت اول)

ویدئویی که مشاهده خواهید نمود، اولین قسمت از آموزش های سریالی این شرکت در زمینه طراحی مدل کسب و کار است. این ویدئو در طی داستانی جذاب و قابل لمس، شما را با خود همراه می کند و دلایل نیاز به یک مدل کسب و کار را با زبانی ساده و گیرا بیان می کند. شما با مشاهده این ویدئو تفاوت یک ایده کسب و کار را با مدل کسب و کار خواهید آموخت و ضرورت … .

گروه مشاوره مدیریت آوین

گروه مشاوره مدیریت آوین

ما در آوین سعی می کنیم تا از زوایای مختلف به بازار و رقابت بین شرکت ها بپردازیم.